Ochrana osobných údajov

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou, preto ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, vám poskytujeme nasledujúce informácie:

Kto sme?

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dukacso.sk je spoločnosť Dukacso trade, spol.s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Tel. +421 903 723 446, e-mail:office@dukacso.sk

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame o vás údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Všetky osobné údaje patria do kategórie bežných osobných údajov.

Pokiaľ u nás nakupujete spracúvame:

 • Kontaktné údaje. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo
 • Demografické údaje – krajina
 • Údaje vzniknuté na základe plnenia zmluvy – nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb

 

Pokiaľ ste zaregistrovaný zákazník spracúvame:

 • Kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo,
 • Demografické údaje: krajina
 • Prihlasovacie údaje: Prihlasovacie mená a heslá. Vaše heslá sú však chránené. Nemáme prístup k vášmu skutočnému heslu. Heslá bezpečne ukladáme v zašifrovanej podobe a ich rozšifrovanie nie je možné.
 

Pokiaľ vyhráte v súťaži spracúvame:

 • Kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, meno resp. názov profilu sociálnych sieťach
 • V závislosti od typu súťaže aj súťažnú fotografiu, alebo súťažnú odpoveď.

 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje ktoré nám poskytnete v rámci obchodnej komunikácie
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach drogerka.sk napríklad navštívené stránky a podstránky, kategórie produktov, produkty vložené do košíka a pod.

Účely spracúvania osobných a právne základy:

 

 • Registrácia zákazníkov do e-shopu a vernostného systému
  Zaregistrovať sa môžete na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, než svoj súhlas neodvoláte.
 • Evidencia zákazníkov e-shopu bez registrácie
  Ak si objednáte tovar, vaše údaje budeme spracúvať na základe plnenie zmluvy. V takom prípade budeme vaše údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy a to vrátane doby potrebnej na vybavenie reklamácií, alebo vedenie účtovej evidencie, tak ako to vyplývajú zo zákonov.
 • Marketing prostredníctvom newslettra
  Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie noviniek formou newslettra, budeme vaše osobné údaje spracúvať pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.
 • Obchodná komunikácia na základe oprávneného záujmu
  Na základe nášho oprávneného záujmu, vám v prípade že ste naším zákazníkom, budeme zasielať informácie o našich produktoch a službách, pretože predpokladáme, že to môže to môžete v primeranej miere očakávať. Napríklad ak ste zaregistrovaný zákazník, informujeme vás o počte vernostných bodov. Ak nie ste zaregistrovaný môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme vám pomohli s dokončením vašej objednávky a pod. Ak by vás naše informácie nezaujímali, kedykoľvek môžete ich požiadať o ich zrušenie.
 • Behaviorálna reklama
  Marketingové ponuky, textové a grafické reklamy, ktoré sa vám môžu zobrazovať na internete, môžu súvisieť s informáciami, ktoré sme o vás v počas návštev našich webových stránok, napríklad podľa kategórií tovarových položiek, ktoré ste si prezerali, vložili do košíka, alebo nakúpili a to na základe (cookies, IP adresách, údajov poskytnutým vaším prehliadačom, alebo údajov súvisiacich s účtami na sociálnych sieťach. Chceme Vás však ubezpečiť, že tieto údaje spracúvame anonymizovane a nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
 • Evidencia reklamácií
  Na základe zákona, budeme vaše údaje spracúvať aj v prípade že budete reklamovať zakúpený tovar, či poskytnuté služby. Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona, a aj dobu spracúvanie určuje zákon.
 • Spotrebiteľské súťaže
  Na základe vášho súhlasu budeme vaše osobné údaje spracúvať pri organizovaní spotrebiteľských súťaží určených osobám od 16 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ale ak ho odvoláte pred vyhodnotením súťaže, nebude možné Vám odovzdať prípadnú výhru. Spotrebiteľské súťaže a účasť v nich je podmienená vyjadrením samostatného súhlasu s účasťou v konkrétnej súťaži, pričom tento súhlas môže byť udelený aj konkluzívne, napríklad tak že sa do súťaže zapojíte svojím konaním, typicky aktivitou na sociálnej sieti.
 • Žiadosti dotknutých osôb
  Pokiaľ nás v súvislosti s ochranou osobných údajov požiadate o výkon práv, prístup k osobným údajov, ich opravu, vymazanie, alebo budete namietať spracúvanie, budeme vašu žiadosť evidovať na základe plnenie zákona po dobu 3 rokov od jej vybavenia. V prípade žiadosti o výmaz, ak budú splnené všetky zákonné podmienky prestaneme vaše údaje spracúvať úplne, vykonaním výmazu.

Doba uschovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

Osobné údaje spracúvame a uchovávame:

 • Pre účely registrácie na e-shope a vernostného programu po dobu vášho súhlasu. Najviac však 5 rokov od posledného prihlásenia.
 • Pre účely zasielania newslettra na základe súhlasu budeme údaje spracúvať 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 • Údaje poskytnuté v rámci obchodnej komunikácie uschovávame 2 roky
 • Pre účely ktoré sú založené na právnom základe plnenia zmlúv po dobu trvania zmluvy a záručných podmienok a ešte jeden rok po uplynutí záruky pre prípad riešenia potenciálnych sporov.
 • Pre účely ktoré sú založené na plnení zákonnej povinnosti, budeme údaje spracúvať po dobu určenú jednotlivými legislatívnymi predpismi táto lehota je zväčša 10 rokov.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorí sú poučení a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú: <>

 • Naša účtovná kancelária, audítora a daňový poradcovia
 • Spoločnosti ktoré nám poskytujú IT služby, webhosting, online marketing, direct e-mail a pod.
 • Spoločnosti, ktoré využívame ako sprostredkovateľov pre zber a analýzu dát a behaviorálny marketing (napr. Google, Facebook, Mailchimp)
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • Poskytovatelia platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 • Partneri vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
 • Orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava

Využívanie doplnkov sociálnych sietí:

Na našej webovej stránke sú doplnky afiliačných partnerov a sociálnych sietí Facebook, Google+, Heureka, Tieto môžu byť označené ich názvom, alebo logom. Pokiaľ na nich nekliknete nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať vaše osobné údaje. A však kliknete, tak vašim kliknutím údaje o vašej návšteve odošlú. Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané týmito poskytovateľmi. Pokiaľ tieto služby využívate tak informácie o ochrane osobných údajov nájdete na ich stránkach.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ochrana súkromia a súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

Aké súbory cookies používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre informácie nás môžete kontaktovať telefonicky +421 903 723 446 či e-mailom na adrese office@dukacso.sk

Dukacso trade, spol. s r.o.

Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.10985/B
IČO: 31441581
DIČ: 2020367250
IČ DPH: SK 2020367250

 

Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 28. 6. 2019.